Algemene Voorwaarden

Inschrijving Workshops

De inschrijving voor een workshop geschiedt uitsluitend schriftelijk via de email. De deelnemer is pas definitief ingeschreven, als deze de workshop van te voren op de aangegeven bankrekening heeft bijgeschreven. Door aanmelding voor een workshop geeft de deelnemer te kennen deze algemene voorwaarden te accepteren.

Bevestiging

Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van de inschrijving, met tips ter voorbereiding van de workshop.

Betaling

De betaling dient uiterlijk één week voor aanvang van de workshop op de bankrekening van Set in Motion t.n.v. I.R. Krober te zijn bijgeschreven. Indien u zich niet aan de termijnen betreffende betaling houdt, behoudt Set in Motion zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de workshop te ontzeggen. Mocht de workshop niet zijn volgeboekt, kan de betaling alsnog in de winkel van De Ru plaats vinden. Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening die in de email vermeld staat, onder vermelding van de betreffende workshop en naam van de deelnemer.
Indien een workshop niet doorgaat

Ilona Kröber - Set in Motion zal al het redelijke in het werk stellen om de geplande workshop te laten doorgaan. Zij is echter niet aansprakelijk indien een workshop niet kan doorgaan om redenen die buiten haar invloedssfeer liggen.

Annulering

Annulering door de wederpartij dient schriftelijk (per mail) aan Ilona Kröber te geschieden. Tot 15 dagen voor aanvang van de workshop kan schriftelijk kosteloos (per mail) worden geannuleerd. Daarna is restitutie van geld niet meer mogelijk. Wel kan bij verhindering zonder extra kosten een vervanger de plaats van de deelnemer innemen.

Auteursrechten

Al het workshopmateriaal en de documentatie, die door Ilona Kröber - Set in Motion, De Ru wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd en mag dientengevolge niet - zonder de uitdrukkelijke toestemming van Ilona Kröber - Set in Motion, De Ru - in enigerlei vorm worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/ of geluid van een workshop (of een gedeelte van een cursus) is verboden. Foto's voor op Facebook of Twitter zijn wel toegestaan ;-))

Aansprakelijkheid

Ilona Kröber - Set in Motion - De Ru zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/ of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan degene die voor de cursus heeft ingeschreven of aan enige ander cursist. Aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ilona Kröber - Set in Motion, De Ru wordt niet uitgesloten.

Annuleren afspraak op locatie

Tot 24 uur van te voren kun je de afspraak kosteloos verzetten.
Annuleer je binnen 24 uur van te voren, of blijf je weg zonder tijdige afmelding, dan wordt het volledige tarief van de afspraak en de eventuele voorbereidingstijd bij je in rekening gebracht.

Ilona Kröber

Ilona Krober profiel

  06 42 162 786
   ilona [at] setinmotion [dot] eu
  /setinmotion
  /ilona_setinmotion

Set In Motion

Verzorgde oases van rust verdiepen het helingsproces.

Wil je je werk- of leefomgeving holistisch stimuleren? Bel of mail mij.

Geregistreerd interieurarchitecte bij Architectenregister en BNO
Kleurspecialiste met 25 jaar ervaring
Feng Shui professional

Gevestigd in Amsterdam Oost

Volg me op Instagram